گام اول

در کلاس من توراجایی هست که در آن نیمکت چوبی خشک دری از عشق و فضیلت به دلم بگشودی

طراحی سناریوی در س فارسی کلاس اول

طراحی سناریوی آموزش درس (جنشواره تدریس برتر)

فارسی پایه اول ابتدایی

بخوانیم

موضوع : تدریس درس ششم ز

تهیه کننده :

مریم حکیمی آموزگار دبستان شهید دادخواه منطقه تیران و کرون

 شماره پرسنلی : 26169296

سال تحصیلی 90-89

فهرست مطالب :

 

عنوان                                                                                                           صفحه

بسم الله                                                                                                             1

فهرست                                                                                                             2

مقدمه                                                                                                               3-4

الگوی سازمان ده یادگیری معنا دار                                                                             5

جدول دو بعدی درسها                                                                                            6

طراحی سناریو تدریس                                                                                            13-7

بررسی نظریه ها ی یادگیری در مراحل تدریس                                                              15 -14

مفاهیم کلیدی

پازل گروه بندی

کارتهای مربوط به تصویر و روان خوانی وو..

آزمون شناسایی و...

انواع تکالیف

انواع چک لیست های رفتاری

نمونه فعالیت  

نمونه گردونه صامت و مصوت

 

 

 

 

 

 

مقدمه

به نام  خداوند جان آفرین                                                           حکیم سخن در زبان آفرین

سخن با دوست

آموزش زبان فارسی به ویژه در سال آغازین تحصیل فرزندان بسیار ظریف ، تخصصی و بنیادی است به همین دلیل اگر شیوه های مناسب را بشناسیم و با ساخت و بافت کتاب درسی آشنا باشیم به خوبی می توانیم فراگیران را در آموزش یاری گر باشیم . کتاب فارسی بخوانیم سال اول ابتدایی دارای چهار بخش کاملا مجزا است .

1-نگاره ها 2-نشانه ها ی 1 3-نشانه های 2 4- روان خوانی

که ما در کتاب بخوانیم حق نوشتن نداریم حتی فقط باید برای خواندن و مطالعه بچه ها سرمایه گذاری کنیم که موقعیت تدریس سعی شده است از رویکرد های زبان آموزی استفاده شود

که بیشترین فعالیت بر اساس رویکرد فعالیت محور است که در جریان تدریس یادهی و ادگیری دانش آموز حضوری فعال دارد .

باز از رویکرد تلفیقی هم استفاده شده و سعی شده در تدریس به درس ریاضی ،علوم و... مهارتهای زندگی و... توجه شود .

در این تدریس سعی شده از مهارتهای ربان آموزی در حیطه های شناختی ،عاطفی و مهارتی استفاده شود و پر رنگ ترین بخش یاددهی یادگیری در حیطه  ی مهارتی گوش دادن فراگیران ، سخن گفتن فراگیران و مهارت خواندن است .

باز سعی شده در از انواع روش های خواندن استفاده گردد از جمله صامت خوانی – تجسمی ،انتقادی ،التذاذی در تدریس نشانه (ز )از شیوه های فعال تدریس استفاده شده که مهم ترین شیوه های اثر گذاری تدریس عبارتند از :

 

 

 

 

 

1-     یادگیری از طریق همیاری (طرح کارآیی گروه TEP و طرح تدریس اعضای گروه TMTD

2-     شیوه  و روش پرسش و پاسخ

3-     شیوه نمایشی (منظور استفاده از کارت و مدل (عروسک بند انگشتی )و... است

4-     شیوه  ی واحد کار پروژه (با توجه به ارزشیابی توصیفی)

5-     استفاده از آزمون های عملکردی و تکالیف عملکردی و..

6-      سعی شده است ازهوش های نه گانه استفاده گردد و قانون های یادگیری هم در تدریس وجود داشته باشد.

در این تدریس سعی شده از انوع تشویقها و بازخورد توصیفی استفاده شود و تشویق زنبورکی و تصاویر مربوط به تدریس باشد .

از فن آوری و استفاده از کامپیوتر در حین تدریس استفاده شده است و..

از انواع تکلیف

تمرینی = کار در منزل = آماده سازی = بسطی و امتدادی = خلاقیتی استفاده شده است .

در این تدریس سعی بر توجه ابتکار ،خلاقیت ،شادی تدریس و تمرین بدون خستگی و ارتباط با اولیا و خودسنجی و همسال سنجی و.... شده است .

در نهایت شاکر خداوند متعال هستیم که عشق شکوفایی و بارور شدن استعدادهای نهفته این فرندان آفتاب را در وجودشان حک کرده و بتوانیم با اندک توشه ای در خدمت این گل های نو شکفته برای بالندگی و رشد شایسته آنان باشیم .

دوست دار تمام کلاس اولی ها

 

 

 

 

 

 

الگوی سازمان ده در یادگیری معنادار

زمان تدریس هر درس الف)جلسه تدریس   ب)وقت مورد نیاز

موضوع تدریس

طول مدت تدریس

تعداد تدریس در هفته

تعداد تدریس در روز

ملاحظات

نگاره ها

چهار هفته

هر هفته 3 نگاره

هر 2 روز 1 نگاره تدریس شود

البته بستگی به موقعیت کلاس و تفاوتهای فردی دانش آموزان دارد

نشانه های 1

دوازده هفته

--

---

نشانه های 1

دوازده هفته 

 

هر سه روز 1 نشانه تدریس شود

نشانه های 1

 از هفته اول آبان تا هفته ی دوم آذرماه به مدت 6 هفته

هر هفته 2 نشانه

نشانه های 2

5 هفته

هر هفته 2 نشانه

هر 3 روز 1 نشانه تدریس شود

درس آزاد

1 هفته

2موضوع در هفته

هر موضوع 3 روز کارگردد

روان خوانی 

فقط برای تقویت مهارت خواندن و پرورش ذوق و علاقه به مطالعه است

2هفته

هر هفته 2 موضوع

هر موضوع 3 روز کار گردد

 

تعداد دروس پایه اول تا قسمت روان خوانی با حساب درس آزاد

52

تعداد هفته های مفید

الف 8 ماه مفید در یک سال هر ماه 4 هفته

32=4×8 ماه

کل هفته در طی سال تحصیلی 

با محاسبه

کسر تعطیلات نوروز

کسر امتحانات نوبت اول

کسر حوادث پیش بینی نشده

30=2-32

29-1-30

28=1-29

168=(6جلسه در هفته)×(28هفته)

3=54÷168 تعداد درس

 

 

 

جدول دو بعدی درسها

دروس تدریس شده را با علامت Y مشخص گردیده و دروسی که بعد تدریس می کنیم با Z مشخص و درسی را که می خواهیم تدریس کنیم با علامت مربع مشخص می کنیم

موضوعات ،درسها

نگاره ها و نشانه ها

تعیین موقعیت زمان تدریس  تدریش شده

نگاره ها

نگاره 1تا12

Y

درس 1

آ   ا  - ﺒ   ب

Y

درس 2

اَ  ̷      -   د

Y

درس 3

ﻤ  م    -   ﺴ    س

Y

درس 4 

او   و  - ﺗ  ت

Y

درس 5

ر  -  ﻨ     ن

Y

درس 6

ا ﻴ    ﻳ  ی  ای -  ز

ز    در موقعیت آموزشی قرار گرفته است

درس 7

ﺇ       ᷉     ه   ﺸ  ش ﻳ    ی

Z

درس 8

ٱ  و    -ﻜ   ک   -  و

Z

درس 9

ﭝ  پ   - ﮔ  گ  -ﻔ  ف

Z

درس 10

ﺨ  خ  - ﻗ  ق  -ﻟ  ل

Z

درس 11

 - ٱ استثناء   د - ﻬ    ᷉     ه

Z

درس 12

ﭴ  چ -   ژ  - خوا

Z

درس 13-14 درس نشانه های 2

ّ  -؃ ص

Z

 

درس 15-16

ذ -ﻋ   ﻌ  ﻊ ﻉ

Z

درس 17-18

ﺛ     ﺚ - ﺤ   ﺡ

Z

درس 19-20

ﺿ    ﺾ - ﻄ

Z

درس 21

ﻏ   ﻐ  ﻎ   ﻍ

Z

درس 22

Z

درس 23

درس آزاد

Z

درس 24

بخش روان خوانی

Z

xddd

 

 

 

 

بخش مقدماتی مهارتهای قبل از تدریس

مشخصات کلی

نام درس :فارسی بخوانیم   مجری طرح : مریم حکیمی آموزگار دبستان شهید دادخواه  تاریخ اجرا...

موضوع درس: تدریس حرف  ز   پایه تحصیلی : اول ابتدایی    مدت اجرا:  30 دقیقه

زمان اجرا ...... .....      تعداد فراگیران ............... چیدمان کلاس : به شکل U  - محل اجرا : کلاس سمعی بصری کلاس درس

 

هدف کلی

آشنایی فراگیران با نشانه ز

 

هدف دینی

خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد                                                     جمله قابل نصب

 

هدف کلی

آشنایی دانش آموز با نشانه ز (دانستنی)

کاربرد و تشخیص نشانه ز در کلمات توسط دانش آموز (مهارتی)

علاقه مند شدن به یادگیری و خواندن   نشانه ز (نگرش )

 

اهداف رفتاری

فراگیردر پایان این درس باید بتواند :

حیطه شناختی :

کلماتی که نشانه ز در آن بکار رفته است را نام ببرد (دانستنی)

حرف و نشانه ز را در کلمات جستجو و تعداد کلمات را در کتاب بشمارد (درک و فهم)

حرف ر را با حرف ز مقایسه می کند (ارزشیابی)

و ....

حیطه کاربردی (مهارتی)

نشانه ی ز را در کلاس پیدا کند (اجرای مستقل )

با مرتب کردن پازل به صورت گروهی نشانه ز و کلمات جدید را جستجو کند(تقلید)

با تفکر کلمات جدیدکه نشانه ز در آن به کار رفته بسازد و با کلمات جمله بسازد

و ...

حیطه عاطفی(نگرشی)

با دوستانش در انجام کار گروهی همکاری کند و آنان را حین فعالیت تحسین می کند(ارزش گذاری)

نسبت به درس فارسی (نشانه ز) علاقه نشان دهد و با دقت گوش می دهد (دریافت)

به خواندن کلمات و ساختن و مرتب کردن توجه نشان دهد . (علاقه مند)

از دیدن اسلایدها ی مفاهیم کلیدی و کار با کامپیوتر احساس رضایت می کند .

اهداف فقط برای ساعت بخوانیم است و طرح درس ساعت بنویسیم از این طرح مجزا است

 

 

 

مفاهیم کلیدی

سرباز – تیر انداز – زرد – سبز – زنبور – نماز – ساز

 

 

روش

طرح کارایی تیم – نمایشی – پرسش و پاسخ – اعضای تیم – مشارکتی – گروهی و ....

 

 

وسایل

 

انواع پازل – زنبورک های بند انگشتی – کارت نشانه ز - کارت کلمات کلیدی –                                          کردونه ترکیب صامت و مصوت – کامپیوتر – کتاب درسی – ضبط صوت – آهنگ شاد ایران

بخش میانی مهارتهای ضمن تدریس

مراحل تدریس

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

 

رفتار ورودی

سلام و احوال پرسی 

 

 

 

 

 

حضور و غیاب

 

 

 

 

 

 

 

 

شروع درس با نام خدا

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزگار قبل از دانش آموزان در کلاس حضور دارد. و نوار شاد برای بچه ها می گذارد. اموزگار به فراگیران می گوید :سلام  گل های من گلهای زیبای دلم

خدا را شکر که حال همه شما هم خوبتره ...

 

بچه ها به دوست زیبای کنار خود نگاه کنید و دست دوستی بدهید ببینید حاضر است یا نه؟

خوب همه سر حال ها،همه خوبها، همه ی حاضرها دست بزنند و دست هلی کوپتری

 

تک دخترای من

طبق هر روز درس را با نام کی شروع می کنیم؟

(معلم در حالتی که کارت با نامت ایزد را به تابلو می زند)

روز-تاریخ – ذکر روز را هم می پرسد و نصب می کند

فراگیران با خنده و شادی در جای خود قرار می گیرند

 

فراگیران بر اساس تجارب قبلی پاسخ می دهند

فراگیران به دوست کنار خود نگاه کرده و جواب می دهند

 

فراگیران دست هلی کوپتری با نشانه (ایا) و هوانویسی می زنند

 

فراگیران با نامت ایزد را می خوانند

 

تاریخ و ذکر روز را تکرار می کنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

نمایشی

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

آهنگ شاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارت به نام ایزد

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز

 

 

 

 

 

معلم

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم

ذکر روز و تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم:

کارتهای با نام خدا را با توجه به کامل شدن سواد دانش آموزان نوشته و با شروع هر درس و نشانه جدید به نام خدا کلمه اضافه می کند تا پایان نام های زیادی برای خدا می نویسند

 

آزمون مرحله ای

خوب بچه های من :

تکلیف(اماده سازی) که به  شما (تکلیف از نوع آماده سازی)

گفته بودم بگذارید روی میز کار

معلم تکالیف چرخونک صدای ایا کلمه های ایا را با کمک بچه ها بررسی و باز خورد توصیفی می دهد و از درس قبل را اطمینان پیدا کند هم از آنها می پرسد تا که بعد معلم  بچه ها را تشویق می کند و باز خورد کلی می دهد که دخترای من کار همه ی شما زیبا است خودتان را تشویق زنبورکی کنید

بچه ها تکالیف روی میز می گذارند

برگه آزمون – و زنبورکهای ساخته شده ی  بند انگشتی

بچه ها تکالیف خود را دربندبا گیره نصب می کنند

بچه ها هر کلمه رامی خوانند

 بچه ها با شادی خود را تشویق زنبورکی می کنند.

نمایشی

برگه های تکالیف

معلم

 

 

 

 

 

 

دانش آموز

 

 

 

 

 

 

2

تکالیف در ارزشیابی توصیفی چهارنوع است .

تکالیف خلاقیتی

تکالیف سطحی و امتدادی

تکالیف آماده سازی

تکالیف تکرار و تمرین

تکلیف : پیوست ارسال شده است

تشویق زنبورکی

ویز ویز ویز

سعی شده در درس تکالیف

 

 

مراحل تدریس

فعالیت معلم

فعالیت فراگیر

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

 

فعالیتهای میانی ضمن تدریس

 

 

تاریخ و ذکر روز

 

 

گروه بندی

آموزگار به تعداد فراگیران تکه های پازل از هم جدا شده درست می کند و آنها را روی میز کار در جعبه می گذارد

معلم می گوید: بچه ها هر کدام یک تکه از پازل را برداشته از روی شماره پشت پازل هم گروهی خود را پیدا و در گروه بنشینید ..

(برای پیدا کردن شماره باید عدد پشت کارت را خوانده و هم گروهی را پیدا کنید

بچه ها کسی که شماره اش در گل زرد است در گروه بعد از درست کردن پازل امروز راهنما است معلم پازل کلاس را روی تابلو می زند و به بچه ها بعد از درست کردن می گوید جای پازل گروه خود را درپازل کلاس پیدا و در جای خودش نصب کنید.

و به کلاس سمعی بصری بروید کامپیوتر را روشن کنید. 

فراگیران هر کدام تکه های پازل را بر داشته شماره را خوانده در گروه خود قرار می گیرد و تکه های پازل را در کنار هم گذاشته و تصویر می سازید  (فراگیران خوب  با دوستان خود مشورت کنند.)

 

فراگیران

پازل را در پازل بزرگ کلاس نصب تا تصویر عنوان درس کامل می گردد .

حذف (تلفیقی فارسی با ریاضی)

روش همیاری دو گروه

تکه های پازل

 

 

سبد روی میز

 

 

 

 

 

 

 

 

معلم

 

 

 

 

 

دانش آموز

 

 

 

3دقیقه

 

 

 

 

پازل گروه بندی مربوط به آموزش صدای ز به پیوست ارسال می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آموزگار

فراگیران

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

بخش میانی مهارتهای ضمن تدریس

آزمون مرحله ای

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد انگیزه

آموزگار به کمک دانش آموز کامپیوتر را روشن می کند صدای آهنگ شعر اسلاید های کلمات کلیدی گلهای زردوزیبا، زنبورهای طلایی و می آید و بچه ها می خوانند و بازی و نمایش

 آموزگار بچه ها را تشویق به نمایش کلمات کلیدی می کند و خود آموزگار هم انجام می دهد

 

آموزگار بعد از پایان کار به دانش آموزان می گوید به کلاس برگردند و تکه های پازل درس را بردارند و در جای خود قرار دهند .

فراگیران با شنیدن و دیدن اسلایدها شادی و بازی می کنند .

دانش آموزان موز پوست می گیرند ( نمایش پانتومیم )

سرباز می شوند و بازی می کنند و ...

 

 

 

 

دانش آموزان همراه آموزگار به کلاس باز می گردند و تکه های پازل درس را بر می دارند و در گروه خود قرار می گیرند.

طرح کارایی

 

 

 

 

گروه

TED

 

 

نمایشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکه های پازل درس

کامپیوتر

(اتاق سمعی و بصری)  

 

دانش آموز

 

 

 

معلم

 

2

بچه ها :

اسلاید های خانه ی کندوی زنبورها ، مراحل زندگی زنبورها و کلمات کلیدی کتاب را در کامپیوتر می بینند

بصورت نمایشی اجرا می گنند نقش سرباز – رزمنده ) گل می شوند و ...

بعد به کلاس درس بر می گردند

 ارائه درس

بچه های خوبم :

به پازل بزرگ نصب شده ( عنوان) نگاه کنید یک جمله با مشاهده تصویر بگویید  ،

آموزگار آنها را تشویق می کند

(آموزگار عنوان کتاب را از قبل بزرگ کرده و و دانش آموزان با پازل های خودعنوان را کامل کرده اند.

آن را در تابلو کلاس نصب می کند به بچه ها می گوید ازداخل سبد کنار میز هر کدام تکه های درس (پازل) را بردید 

 

فراگیران به تصاویر نگاه کرده و با رعایت نظم به نوبت چند نفر جمله می گویند

 

 

 

بچه ها از شماره 1تا3 هر کدام یک تکه پازل بر می دارند .

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

نمایش گروهی

تصویر بزرگ کتاب

 

 

دانش اموز

 

 

 

معلم

 

 

15 دقیقه

 

 

 

 

 

 

آموزگار

فراگیران

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

بخش میانی مهارتهای ضمن تدریس

ارائه درس

آموزگار به دانش آموزان می گوید کتاب را باز کنند

خوب بچه ها هر کس شماره خود را با توجه به تکه پازل در کتاب پیدا و جدا کند و هر کس قسمت خود را بخواند ( در قسمت مشخص شده )

 

آموزگار می گوید هر کس قسمت خود را خواند از داخل سبد کنار میز یک گل در کتاب خود بزند

آموزگار می گوید 

شماره های 1 را در کنار هم

شماره های 2 را در کنار هم

شماره های 3 را در کنار هم

بنشینید و درس را تکرار کنند

خوب بچه ها خسته نباشید

به گروههای خود باز گردید  و هر کس قسمت خود را برای گروه بخواند

آموزگار نماینده شماره 1 ،2،3 را پای تابلو فرا می خواند

 

آموزگار حالا نوبت به جستجوی مهمون امروزه

انگشت خود نگه نگهدار

نشانه را تو دریاب

تو خط بسته بگذار بچه ها با انگشت خود نشانه را تو خط بسته بگذارید .

آموزگار چک لیست رفتار را برای دانش آموزان می زند

آموزگار از بچه ها صدای نشانه جدید را می پرسد

آموزگار به شعر اشاره می کند به به ...  یکی شکلی داریم ، حرف نشانه داریم

 

دانش آموزان در کتاب بخوانیم را باز می کنند

بچه ها قسمت خود را با توجه تکه پازل خود پیدا کرده و ابتدا فردی می خوانند

 

دانش آموزان گل (برچسب را برای خود می زنند)

بچه ها هم شماره خود را پیدا درکنار هم می بنشینید و قسمت درس را برای هم می خوانند

 

فراگیران در کنار هم قرار می گیرند و درس را به هم تدریس می کنند.

 

فراگیران درس را به دانش آموزان می دهند

بچه ها با شادی نشانه ی جدید را در کتاب پیدا و دورش خط بسته با انگشت می کشند

فراگیران فعالیت انجام می دهند

 

بچه ها صدای (ز) را همه یک صدا می گویند

بچه ها می خوانند و دست می زنند به به مهمون داریم ، صدای ز آمده اول می آید –وسط می آید – آخر می آید و..

طرح تدریس با اعضای گروه TMTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارایی تدریس اعضای تیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برچسب گل تلاش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چک لیست رفتار دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب درسی

 

 

دانش آموز

 

 

 

 معلم

 

دانش آموز

 

 

 

 

 

 

 

معلم از مشاهده بر چسب هامی فهمد که همه فعالیت را انجام داده اند

 

 

 

 

 

 

چون روش در کلاس اجرا شده آنان با ذوق و شوق تمام مراحل درست انجام می دهند.

بخش پایانی مهارتهای پس از تدریس

جمع بندی

آموزگار از بچه ها می پرسد چندکلمه در درس پیدا کردید که تکراری نیست و نشانه ز دارد .

دانش آموزان جواب می دهند

تلفیق ریاضی با فارسی

 

 

 

 

 

 

 

مراحل تدریس

آموزگار

فراگیران

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

بخش میانی فعالیتهای ضمن تدریس

ارائه تدریس

ارائه درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمع بندی

خوب دخترای من امروز چه نشانه ای را یاد گرفتیم ؟

از بین کارتهای روی میز کلماتی که نشانه ز را دارند جدا کنید و در تابلو نصب کنید

معلم می پرسد چه کسی  زنبور و گل زرد را آفریده  است

معلم اشاره به  کارتی که در کنار تابلو نصب شده می کند

(ایزد زیبا است زیبایی را دوست دارد )

صدا و نشانه ز   را در خانه خود قرار دهید.

فراگیران طبق آنچه آموخته اند به نوبت و فرد فرد جواب می دهند

بچه ها کارت کلمه کلید

سرباز-زرد-سرباز- زنبور و.. را پیدا می کنند و نصب می کنند

خدای بزرگ

فراگیران جمله را با هم میخ وانند

فراگیر ز را در جدول قرار می دهد .

 

 

 

 

 

پرسش

 

پاسخ

 

 

 

 

2

 

 

ارزشیابی تکوینی

 

ارزشیابی تراکمی

معلم می گوید

کتا را باز کنند و با صدازدن بچه ها یکبار از روی درس می خوانند

قسمت آخر را معلم آرام می خواند

بعد معلم اشاره به گردونه ی

ترکیب صامت و مصوت ها آنها را می گرداند .

آزمون عملکرد توصیفی را گروهی برای انجام به آنها می دهد

بچه های من ،دخترای گلم خسته نباشید گل خودسنجی خود را در چک لیست گروه بجسبانید

بچه ها فردفرد و با رعایت نوبت ابتدا تصویر با توضیح و درس را با هم هم خوانی می کنند

بچه ها تفسیر می کنند . صامت خوانی و هم خوانی می کنند

دانش آموزان هم می خوانند  گردونه گروه را می چرخانند زا – زَ– زو - زی

دانش آموزان انجام می دهند

 

 

گروهی

 

گردونه ی ترکیب صامت و مصوت

 

 

آزمون عملکردی

 

 

کتاب درس 

دانش آموز 

معلم

 

 

 

2

 

 

تعیین تکلیف

گل های من

خسته نباشید

آزمون شناسایی را در وبلاگ گام 1 گذاشته ام جواب دهید

تکلیف سطحی و امتدادی را به دانش آموزان که مشکل روان خوانی دارند می دهد

 با مراجعه به وبلاگ در خانه پاسخ می دهند

فراگیران به صحبتهای معلم گوش می دهند

 

گروهی

 

 

 

 

2

اموزگار به بچه ها کامپیوتر و امکانات ندارند آزمون را چاپ و به آنها می دهد

 

 

 

 

مراحل تدریس

آموزگار

فراگیران

روش

وسیله

رسانه

زمان

ملاحظات

بخش پایانی مهارتهای پس از تدریس 

تعیین تکالیف

معلم

تکلیف خلاقیتی را به گروه 3 کلاس  که از نظر روان خوانی  عالی هستند

ارائه می دهد

 

تکلیف گروهی :

بچه ها امشب با مادرتان مشورت کنید با سیب زمینی چه غدایی درست می کنند؟

بعد سیب زمینی را با کمک مادرتان آبپز کنید و فردا به کلاس بیاورید

بچه ها بازخورد فعالیت را با مادرتان چک لیست مشخص کنید

تکلیف فردی

معلم به  دانش آموز می گوید عروسک بند انگشتی نشانه ز را بسازد و فردا به کلاس بیاورد

 

بچه ها تکالیف را در پوشه کار خود قرار می دهند

 

 

فراگیران به صحبتهای معلم گوش می دهند

 

در دفترچه یادداشت می کنند

(شکل آن را می کشند)

دانش آموز گوش می دهد

(مقوا وسیله از میز کار بر می دارد )

فردی

 

برگه آزمون و تکلیف

 

 

دفترچه یادداشت چک لیست اولیا

 

مقوا کاغذ رنگی

 

معلم

 

 

 

 

 

 

دانش آموز

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز

 

آدرس وبلاگ گام 1 را ابتدا  سال به مادران داده ایم

www.gam-1.blogfa.com

 

با آنان از اول سال قرار داد بسته ایم که مثل برنامه کودک (سگ آبی) چون سواد ما کامل نیست در دفترچه یادداشت شکل کارهای مهم را یادداشت می کنیم

 

فرصت سوال

بچه ها  آیا از من سوالی دارید ؟

فراگیران سوالات خود را در زمینه درس از معلم می پرسند

پرسش و پاسخ

 

معلم

دانش آموز

1

 

مرور نهایی و بازخورد  نهایی آموزگار با توجه به ارزشیابی توصیفی

 

معلم با در انگشت کردن عروسکهای بند انگشتی تفاوت را با ز از بچه ها می پرسد ؟

معلم می گوید دقت کنید چند تا نشانه ز به گوش شما می خورد

دختران ناز من :

پرواز زیبایی شما را به سوی باغ الفبا با یادگیری حرف ز تبریک می گویم

Text Box: بخش پایانی مهارتهای پس از تدریس معلم به دانش آموزان خسته نباشید می گوید

 

فراگیران با هم پاسخ می گویند : نقطه

 

 

 

 

 

 

بچه ها پاسخ می دهند چهار و با انگشت نشان می دهند

دانش آموزان وسایل را جمع و کلاس راترک می کنند

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

معلم و شاگرد

 

 

2

قسمت معلم می گوید : دخترای من خسته نباشید

از توی سبد بازخورد های خود را بر دارید وسایل را جمع و می توانید بیرون از کلاس بروید

 

 

 

و معلم آهنگ زیبا زیبا زیبایی ای ایران را می گذارد بچه ها وسیله جمع می کنند

بازخورد پس از تدریس

فراگیران باشور و اشتیاق نشانه ز را پیدا و با دوستان خود بصورت مشارکت و بصورت مسابقه در گروه ها فعالیت انجام می دهند میزان مشارکت بچه ها و انجام فعالیتهای کلاس بسیار زیاد است

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبانی علمی و نظری طراحی آموزشی :

 

کدام نظریه های یادگیری در مراحل تدریس استفاده کرده اید؟

الگوی تدریس نشانه (ز) مبتنی بر نظریه فراشناخت

واژه فراشناخت عبارت از آگاهی از نظام شناختی ،کنترل و هدایت آن

فرایند شناخت در انسان را در نظریه روان شناختی ،شامل دریافت ،پردازش نگه داری و انتقال اطلاعات می دانند.

تدریس نشانه (ز) بر اساس نظریه یادگیری مبتنی بر فراشناخت است . معلم نخست دانش آموزان را به روش دریافت ،پردازش و نگهداری و انتقال درست اطلاعات فرا می خواند و سپس آنها را ترغیب می کند تا جریان فعالیتهای ذهنی را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند .

فرا شناخت : یعنی تفکر درباره ی تفکر فکر بکند که چگونه فکر کنند .

با چهار محور یونسکو  :

یادگیری برای دانستن

یادگیری برای عمل کردن

یادگیری برای زیستن

یادگیری برای بهتر زیستن

اهداف نظریه . فرا شناخت :

1-     پرورش مهارت فکر کردن و اندیشیدن

2-     پرورش مهارتهای یادگرفته شده در موقعیتهای متعدد است .

2-تنظیم شناخت و نظارت برآن :

دانش آموزان با این تدریس  مدیریت بر فرآیند های عالی ذهنی دارند و معلم می تواند با همراهی کردن  و نقش راهنما داشتن به فرا شناختن دانش آموزان دسترس پیدا می کند .

معلم در این تدریس به دانش آموزان جهت و اطلاعات می دهد تا بتوانند فعالیت های شناختی را سامان دهند و مدیریت کنند

معلم با دقت در نحوه یادگیری و تحلیل  خطاها و موقعیت های دانش آموز به او کمک می کند.

 

 

 

که به صورت جمع بندی می توان گفت این تدریس به دانش فرد درباره علیه فرایند شناختی و نیز نحوه به کار گیری آنان در جهت اهداف تدریس در امر یادگیری کمک می کند.

مراحل اجرای الگوی تدریس مبتنی بر نظریه فرا شناخت :

1-     آماده سازی :

دانش آموزان را به تلاش وا می دارد با گروه بندی و درست کردن پازل ایجاد انگیزه می نماید و دانش آموزان بعد از دریافت به پردازش و نگهداری و انتقال اطلاعات می پردازند .

2-     مرحله دوم : نظم دهی

دانش آموزان با اطلاعات پیشین خود و جستجو با فعالیتهای فکری و عملی درس را آموخته و بعد از روش کارایی تیم مفهوم را دریافت و نتیجه تلاش را بیان می کنند .

     3- ارزشیابی :

در این مرحله معلم دانش آموز راوادار می کند تا درباره آموخته های خود قضاوت کنند و همچنین از آنان خواسته می شود عملکرد خود را هم در مورد ارزشیابی قرار دهند

با تشکر از سرکار خانم ابراهیمی نژاد مدرس استان اصفهان

منابع مورد استفاده :

   آموزشی تهیه شده استان

روش ها و فنون تدریس مرتضی بهرنگی

مهارتهای آموزشی و پرورشی حسن شعبانی

آموزش راه های یادگیری الگوهای هفت گانه تدریس سهیلا حاجی اسحاق

کاربست الگوهای نوین تدریس در دوره ابتدایی مولفین محمدتقی تلاوکی ، محمد رضا احمدی

و استفاده از سایت های آموزشی

و.....

پس در پایان می فهمیم که این روش تدریس بر پایه نظریه فرا شناخت می باشد و نحوه یادگیری را به بچه ها یاد می دهیم . ما راه را مشاهده می کنیم تا راه رفتن را در دانش آموزان تجربه کنیم ودانش آموزان را پرورش دهیم و مهارتهای زندگی را به آنها بیاموزیم .

 

 

 

 

 

 

Text Box: اثرات آموزشی Text Box: اثرات پرورشی اثرات آموزشی و پرورشی الگوهای استفاده شده در تدریس نشانه ز

همبستگی و بارآوری گروهی

الگوی همیاری ، مشارکتی اعضای تیم و کارآیی تیم  و ...

عزت نفس و  تقویت اعتماد به نفس

آسوده در برابر عقاید ونظرات 

مشارکت گروهی و همدلی

توان حل مسأله و افزایش خلاقیت

عادت به تفکر دفیق

برانگیختن آگاهی از دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ارزشیابی کیفی و فرآیندی مبتنی بر الگوی تلفیقی کار آیی اعضای تیم و ...

فعالیت فراگیران

 

اسامی فراگیران

فعالیت اول گام اول

گام و فعالیت دوم

گام و فعالیت سوم

گام و فعالیت چهارم

گام و فعالیت پنجم

گام و فعالیت ششم

گام و فعالیت هفتم

گام

 

توجه کردن به پازل و ساخت در گروه

ساختن جمله و قصه در مورد پازل

پاسخ دهی به سئوالات معلم در مورد پازل

مطالعه فردی و صامت خوانی

پاسخ فردی به سئوالات

بازی و نشاط کودکانه

 

جمع بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدای زیبا

آزمون عملکردی توصیفی                                    سلام و دست دوستی

دخترم حروف را در کنار هم قرار بده و کلمه جدید بساز . در این قسمت بچسبان و بخوان

 

 

 

 

خودسنجی

بازخوردآموزگار

معیارها

خ خ

خ

ق ق

خ خ

 

حروف را درست می خواند

 

 

 

خ

 

حروف را کنار هم گذاشته و کلمه می سازد

 

 

 

ق ق

 

در حین انجام کار تمیزی را رعایت می کند

 

 

 

 

 

می تواند با کلمه خود یک جمله بسازد

 

 

 

 

 

با نامت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم اسفند ۱۳۸۹ساعت 8:6  توسط مریم حکیمی  |